Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.03561980365E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3222610851E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E9   1.0577749755E10   117.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   579.3407    
PE dự kiến   19.5049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A