Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0503793037E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.078E9   1.1550325538E10   63.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.565E9   9.23628557E9   61.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   486.9681    
PE dự kiến   27.0716    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A