Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   102,594,610,421   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,078,000,000   11,484,246,222   126.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,565,000,000   9,185,409,548   121.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   486.97    
PE dự kiến   19.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A