Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.115204173348E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   3.5111409238E10   70.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   2.537543294E10   63.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1652.3583    
P/E dự kiến   12.4065    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0585%