Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   25,000,000,000   25,703,707,638   51.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,065.45    
P/E dự kiến   7.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%