Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.115371446074E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E10   3.4708749238E10   64.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.4817918596E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1652.3583    
P/E dự kiến   11.8013    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A