Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0E11   3.817429932266667E11   71.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.5E9   6.990621274666667E9   69.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1029.7431    
P/E dự kiến   12.139    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A