Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.22608662982E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2082047336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   9.363628188E9   55.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1167.0422    
PE dự kiến   5.6125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A