Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.1002533772E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.0461374048E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   1.6131188306666666E10   142.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1167.0422    
PE dự kiến   5.9981    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A