Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.26232822244E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5086770664E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   1.1954070576E10   35.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1167.0422    
P/E dự kiến   8.6972    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A