Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   400,000,000,000   392,497,621,152   49.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,500,000,000   5,788,041,414   38.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,029.74    
P/E dự kiến   10.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A