Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.43690248576E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.3576637392E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   2.6571025012E10   312.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1167.9386    
PE dự kiến   8.2196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A