Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.49556764765E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.9909070011E10   4.911607441E9   12.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.926585928E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1485.5249    
P/E dự kiến   3.5678    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A