Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   237,308,894,976   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   39,909,070,011   4,184,309,960   5.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2,217,299,188   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,485.52    
P/E dự kiến   3.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A