Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5868742721466666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.9909070011E10   -3.9839746413333335E9   -7.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.99592434E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1485.5249    
P/E dự kiến   3.5678    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A