Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.116438729E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8826E10   -1.4051681585E10   -48.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.4051681585E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   548.7085    
P/E dự kiến   16.2199    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A