Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,656,005,000,000   4,979,994,298,439   88.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   267,792,000,000   227,932,910,989   85.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   147,505,000,000   130,278,131,564   88.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,047.11    
PE dự kiến   14.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A