Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.43058E12   4.220924213922E12   47.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.07734E11   1.58469294684E11   38.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.9719711214E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1739.8296    
P/E dự kiến   8.3341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A