Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.03601E11   4.493377059448E12   2168.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.16489E11   1.64961889552E11   70.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.16547E11   8.5812848866E10   36.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1730.6745    
P/E dự kiến   13.4052    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A