Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.03601E11   4.670988376534667E12   3381.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.16489E11   2.0336181222533334E11   130.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.16547E11   1.20674386352E11   77.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1617.468    
PE dự kiến   14.4052    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A