Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.800611E12   4.2902276458E12   112.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.79771E11   1.82958311516E11   101.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15251E11   1.15124006942E11   99.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1739.8296    
P/E dự kiến   8.2767    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A