Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,800,611,000,000   3,916,265,647,882   51.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   179,771,000,000   140,035,691,600   38.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   115,251,000,000   73,206,663,550   31.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,739.83    
P/E dự kiến   9.14    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A