Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.800611E12   4.1684635157653335E12   82.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.79771E11   1.5962680705866666E11   66.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15251E11   9.6253777684E10   62.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1739.8296    
P/E dự kiến   8.5641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A