Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.753963860756E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.0554000336E11   58.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.0554000336E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7703.7037    
PE dự kiến   15.9793    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A