Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0946725346E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   4.208959622E9   105.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.208959622E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   657.7433    
P/E dự kiến   7.6018    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A