Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.4050182709E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.37672758335E11   191.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0537E10   1.22149809259E11   201.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   699.0416    
PE dự kiến   15.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A