Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.29444118166E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.10843825348E11   76.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0537E10   9.7049018342E10   80.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   699.0416    
P/E dự kiến   15.0206    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A