Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.73950369644E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7285E10   1.7308451344E10   100.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4539983E10   1.4308988545E10   98.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1118.4602    
P/E dự kiến   17.6135    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A