Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.92626353656E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6000125E10   4.990898358666667E9   23.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2256935E10   3.0676391013333335E9   18.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   942.8412    
PE dự kiến   15.1139    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A