Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.076404782155E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E10   1.7604131635E10   100.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4308117E10   1.4083305309E10   98.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1100.6244    
P/E dự kiến   17.8081    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A