Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,010,891,938,104   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,000,125,000   16,603,218,012   103.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,256,935,000   13,544,607,550   110.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   942.84    
PE dự kiến   23.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A