Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   963,525,288,242.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   17,285,000,000   12,703,065,481.33   55.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,539,983,000   12,703,065,481.33   65.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,118.46    
P/E dự kiến   14.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%