Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.3813260744E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6000125E10   -1.1994003844E10   -18.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2256935E10   -1.1994003844E10   -24.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   942.8412    
P/E dự kiến   17.2351    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A