Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.102E11   1.15111644403E11   104.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6132192E10   9.0539655995E10   105.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2533.2998    
PE dự kiến   13.816    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A