Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   101,550,000,000   109,169,813,324   80.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   81,240,000,000   87,270,917,201.33   80.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,389.41    
P/E dự kiến   10.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A