Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7024392454E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.045E11   9.6032910628E10   22.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.35E10   7.6826328504E10   23.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2455.8824    
P/E dự kiến   11.0958    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A