Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.6337558377333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.045E11   1.0384553250666667E11   74.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.35E10   8.297154406933333E10   74.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2455.8824    
P/E dự kiến   10.994    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A