Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0155E11   1.01707055249E11   100.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.124E10   8.1276744106E10   100.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2389.4118    
P/E dự kiến   10.9232    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A