Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.66782294172E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5796E9   6.060044753333333E9   47.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.6637E9   5.006171906666667E9   48.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   362.3499    
PE dự kiến   7.3134    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A