Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.50366E11   6.25519558956E11   62.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8355E10   2.1611193981333332E10   57.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.1585E10   1.5067737077333334E10   52.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1020.5674    
P/E dự kiến   4.1154    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A