Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   750,366,000,000   605,970,081,564   40.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,355,000,000   27,000,630,198   47.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   21,585,000,000   18,677,301,096   43.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,020.57    
P/E dự kiến   3.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A