Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.8447540457E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9256E10   1.1956627719E10   40.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.2377E10   6.145053086E9   27.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1058.0142    
P/E dự kiến   3.1663    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A