Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.90875291273E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5796E9   4.809964187E9   50.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.6637E9   3.163663766E9   41.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   362.3499    
PE dự kiến   6.927    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A