Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.55656147464E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5796E9   8.133821096E9   42.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.6637E9   7.3499233E9   47.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   362.3499    
PE dự kiến   8.4449    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A