Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.50366E11   6.19272551797E11   82.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8355E10   1.7835900392E10   62.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.1585E10   1.1508812355E10   53.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1020.5674    
P/E dự kiến   6.467    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A