Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.040288E12   4.3585972258E11   10.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7588E10   3.97002416E9   2.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6129E10   2.232354444E9   1.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1708.227    
P/E dự kiến   3.3192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A