Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E11   1.61869538048E11   62.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.04E11   1.2949563044E11   62.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3968.3171    
P/E dự kiến   8.2907    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A