Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7277E12   1.833515150773E12   106.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.34978180052E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.00214E11   1.06240486619E11   106.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A