Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7458324184346667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   1.2669772856533333E11   118.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2967.891    
P/E dự kiến   19.374    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0435%