Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,745,832,418,434.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   80,000,000,000   126,697,728,565.33   118.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,967.89    
P/E dự kiến   19.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%