Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E12   2.07020646731E12   115.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E11   1.87119972713E11   143.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.04E11   1.48537916615E11   142.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3968.3171    
PE dự kiến   8.6687    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A