Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1414148745066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.451348282666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.792E9   3.594908344E9   56.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1194.4167    
PE dự kiến   17.4981    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A