Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.77435651085E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.186581149E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.897E9   4.334063436E9   88.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1220.5882    
P/E dự kiến   18.0241    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A