Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   268,080,552,133   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5,960,001,247   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,792,000,000   4,818,632,708   100.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,194.42    
PE dự kiến   14.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A