Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.89827790484E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7439363896E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5024E10   1.3864118392E10   3.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3065.2903    
P/E dự kiến   5.1545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A