Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1347824863893333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4613826241866666E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5024E10   1.4134642224E11   111.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3065.2903    
PE dự kiến   5.6438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A