Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.174044187214E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.3806684016E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.2511E10   4.352176297E10   26.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2661.6452    
P/E dự kiến   4.5085    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A