Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.001159377868E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9706552725333332E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.8691E10   1.5543556990666666E10   19.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1893.2581    
P/E dự kiến   5.3347    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A