Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.263497937414E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.13401061362E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5024E10   1.09006856338E11   114.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3065.2903    
PE dự kiến   4.8283    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A