Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.084785873384E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.6592700536E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5024E10   9.2616672E10   48.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3065.2903    
PE dự kiến   4.7956    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A