Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,017,879,771,586   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   18,653,566,548   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   58,691,000,000   14,602,255,014   12.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,893.26    
P/E dự kiến   6.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A