Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.1035381848E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.8E9   1.623176174E9   11.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.271440096E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2541.5417    
P/E dự kiến   13.2597    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A