Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (CIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.45E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   979.0979    
PE dự kiến   35.0322    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A