Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.1514918204E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.28936062E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   3.28936062E8   8.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   63.4116    
P/E dự kiến   40.5288    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A