Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.1316E10   2.438775894E10   59.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.49366E8   1.4627298614E10   2252.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.194928E8   1.0919872967E10   2102.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16.4709    
PE dự kiến   240.4233    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A