Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.6902743694666668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3863800746666665E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   2.3863800746666665E9   89.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   63.4116    
P/E dự kiến   44.1559    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A