Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.88734E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.310937E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.310937E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2154.0118    
P/E dự kiến   1.9034    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A