Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   439,443,189,490   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,651,855,000   59,606,813,157   136.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   35,546,557,000   47,462,909,523   133.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,952.04    
PE dự kiến   7.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A