Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3944318949E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3651855E10   5.9606813157E10   136.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.5546557E10   4.7462909523E10   133.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3202.3977    
PE dự kiến   7.0572    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A