Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.53E11   9.7807157244E11   37.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.33E11   5.85815571356E11   62.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.56491792788E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1753.9751    
P/E dự kiến   13.3411    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A