Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.7807157244E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.85815571356E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.21E11   5.56491792788E11   62.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1753.9751    
P/E dự kiến   12.7995    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A