Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.53E11   8.23777938278E11   63.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.33E11   4.1681456137E11   89.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.95395691716E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1753.9751    
P/E dự kiến   13.3411    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A