Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.78941E11   -5.9545416148E10   -24.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.69948E11   -5.9545416148E10   -26.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1226.1893    
PE dự kiến   17.1262    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A