Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (CH5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CH5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1607.5232    
PE dự kiến   5.8475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A