Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E10   9.223897188666667E10   86.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.160515548E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E9   -6.160515548E9   -192.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   396.6942    
PE dự kiến   7.5625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A