Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   80,000,000,000   90,855,605,313   113.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   962,266,226   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,400,000,000   769,812,981   32.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   396.69    
PE dự kiến   11.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A