Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E10   1.0371297688E11   64.82
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.1628431176E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E9   -1.1628431176E10   -242.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   396.6942    
P/E dự kiến   8.3188    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A