Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,209,903,209,816   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   258,000,000,000   213,951,696,610   41.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   206,000,000,000   104,109,683,968   25.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,001.24    
P/E dự kiến   5.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A