Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2205058663866667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.58E11   2.6238807223466666E11   76.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.06E11   1.32871320512E11   48.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2001.2436    
P/E dự kiến   6.446    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A