Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,200,000,000,000   2,383,663,530,541   108.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   468,000,000,000   499,841,711,971   106.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   370,000,000,000   220,224,327,865   59.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,437.79    
PE dự kiến   7.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A