Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.389773835358E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.58E11   2.98183125338E11   115.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.06E11   1.59497651383E11   77.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1334.1624    
PE dự kiến   10.0438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A