Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.667786E9   1.177948954983E12   70629.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25084E8   2.4229171225E10   19370.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.00067E8   4.214437737E9   4211.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2.5333    
PE dự kiến   6986.8188    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A