Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.667786E9   1.135166086532E12   34032.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25084E8   3.5736762766E10   14285.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.00067E8   2.138131712E10   10683.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2.5333    
PE dự kiến   6473.6626    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A