Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.667786E9   1.135166086532E12   34032.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25084E8   3.9184222358E10   15663.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.00067E8   2.409087583E10   12037.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2.5333    
P/E dự kiến   7085.5027    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A