Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.667786E9   1.0678312816093334E12   48020.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25084E8   3.0509133988E10   18293.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.00067E8   1.9049832462666668E10   14277.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2.5333    
PE dự kiến   6710.504    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A