Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   432,704,629,732   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   11,042,315,592   15.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9,145,209,672   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,082.13    
P/E dự kiến   7.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A