Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.32704629732E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.1042315592E10   18.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.145209672E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2082.1316    
P/E dự kiến   7.4923    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A