Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.58E12   3.090400441981E12   86.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.944E10   2.6054339983E10   88.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1615.4522    
PE dự kiến   9.2234    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A