Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.58E12   3.052646558226E12   42.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.944E10   2.3491727058E10   39.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1611.3848    
PE dự kiến   8.1297    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A