Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E10   2.2037404508E10   110.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.0915954E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E8   -5.76567234E8   -57.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   15.8705    
P/E dự kiến   56.0789    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A