Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E10   4.2608374792E10   13.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.80931046E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   3.847448368E9   24.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   126.9641    
P/E dự kiến   27.7244    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A