Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E10   3.0241516163E10   37.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.619859936E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   1.133814294E9   28.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   126.9641    
P/E dự kiến   9.609    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A