Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2188784346E10   4.7596484826666664E10   49.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6307251797E10   3.730774592E10   49.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1787.2495    
P/E dự kiến   3.1389    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A