Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E10   3.0022733521333332E10   28.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.335969828E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   1.687908972E9   31.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   126.9641    
P/E dự kiến   16.3826    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A