Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   72,188,784,346   57,708,145,540   39.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   56,307,251,797   45,012,353,520   39.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,706.28    
P/E dự kiến   19.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%