Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2188784346E10   3.594931885E10   49.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6307251797E10   2.8182373624E10   50.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1787.2495    
P/E dự kiến   2.4451    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A