Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (CDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.1513E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.0    
PE dự kiến   6.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A