Công ty cổ phần Cầu Đuống (CDG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.2919224312E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.6319566592E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.552E9   1.3873477284E10   62.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1602.35    
PE dự kiến   5.6168    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A