Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.6E11   2.5579784944933334E11   53.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.8423314806666668E10   69.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   853.4872    
P/E dự kiến   12.0681    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A