Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   360,000,000,000   255,797,849,449.33   53.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,000,000,000   18,423,314,806.67   69.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   853.49    
P/E dự kiến   12.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A