Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.89000776252E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   4.0136856544E10   28.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.2060779868E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   853.4872    
P/E dự kiến   12.0681    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A