Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.76877869666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E10   8.9267968702E10   92.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.3193061262E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1029.847    
P/E dự kiến   14.5653    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A