Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.65394622258E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.6504E10   6.7145999692E10   50.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.7824E10   5.400665692E10   46.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   608.6752    
PE dự kiến   5.438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A