Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.4281734918E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   5.77714295E9   19.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   4.614452366E9   19.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   338.0293    
P/E dự kiến   15.0875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A