Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.29942742047E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3252E10   4.0123435675E10   120.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8912E10   3.1935066759E10   110.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   608.6752    
PE dự kiến   5.2245    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A