Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.14531026884E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.5793822376E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8912E10   2.0634216944E10   17.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   608.6752    
P/E dự kiến   6.4074    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A