Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,800,000,000   5,732,368,061.33   39.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   304.23    
P/E dự kiến   9.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.17%