Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.8980855641E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.3086066822E10   87.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   1.0454763776E10   87.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   252.6322    
P/E dự kiến   18.5645    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A