Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   402,000,000,000   286,510,819,441.33   53.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,500,000,000   32,158,910,410.67   74.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   26,000,000,000   25,774,807,357.33   74.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,482.23    
P/E dự kiến   7.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A