Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E13   3.430040768E10   0.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E13   2.7276830646666668E10   0.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1596250.6353    
P/E dự kiến   0.0093    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A