Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.943757092586667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.9375E10   3.1161231149333332E10   59.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.15E10   2.4343290916E10   57.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1795.782    
PE dự kiến   6.6823    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A