Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.935806215351E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   2.47615617594E11   247.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.64045354295E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1381.8182    
PE dự kiến   11.2171    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A