Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CBI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7474891883213333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9170035497333332E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0478E10   1.9170035497333332E10   28.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1173.7332    
PE dự kiến   3.4778    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A