Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.359966038996E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1E11   3.60985546232E11   22.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.89538702692E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4599.6598    
P/E dự kiến   15.4359    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A