Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0820999734E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.7953874244E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.133873418E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3991.5228    
P/E dự kiến   8.3677    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A