Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.88637381881E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.0240226934E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.5E10   3.4367405879E10   98.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7352.8052    
PE dự kiến   5.8889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A