Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.72376682585E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.1907566534E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9E10   1.2605732934E10   66.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3991.5228    
P/E dự kiến   7.2403    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A