Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,000,000,000   4,480,362,912   14.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   11,500,000,000   3,047,232,852   13.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,300    
P/E dự kiến   13.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%