Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.19778873212E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   6.636337776E9   16.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E9   6.119491272E9   19.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0384    
P/E dự kiến   16.2496    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A