Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.616441627853333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   1.62434652E8   0.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E10   -1.525359984E9   -8.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2800.0    
PE dự kiến   9.8214    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A