Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.166085996E9   7.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E10   6.26746491E8   5.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2300.0552    
P/E dự kiến   9.2172    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A