Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.36339667502E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   -1.5058019362E10   -41.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E10   -1.6815734868E10   -60.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2800.0    
P/E dự kiến   9.2857    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A