Công ty Cổ phần Cảng An Giang (CAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.6332377E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.082143255E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   3.258366703E9   81.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   289.8551    
PE dự kiến   406.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A