Công ty Cổ phần Cảng An Giang (CAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.1253253024E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.078373702666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   4.053804532E9   76.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   289.8551    
PE dự kiến   406.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A