Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C92 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0038E14   3.67798193511E11   0.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.55E12   6.859022095E9   0.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.04E12   5.487217677E9   0.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A