Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C92 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.49274222046E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E12   5.68653854E8   0.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E12   3.7834432E8   0.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   406556.0934    
PE dự kiến   0.0194    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A