Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C92 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.20741229784E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E12   1.42599311E9   0.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E12   1.140794488E9   0.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   406556.0934    
P/E dự kiến   0.0153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A