Công ty Cổ phần 471 (C71: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C71 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,500,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,410,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,482    
P/E dự kiến   9.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A