Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C69 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.95582881756E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.58078946E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.6E9   5.263667492E9   34.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1520.0    
P/E dự kiến   3.0921    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A