Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C69 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9926411379E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.608376257E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.6E9   5.286740521E9   69.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   760.0    
PE dự kiến   6.5789    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A