Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C47 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.15E10   1.1353273014E10   26.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1263.2101    
P/E dự kiến   9.1038    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A