Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C47 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.32E12   1.490531249489E12   112.92
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   1.0122915668E10   25.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2350.1583    
P/E dự kiến   4.5316    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A