Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C47 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.32E12   1.3516242476893333E12   76.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   2.6965503753333332E10   50.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2350.1583    
P/E dự kiến   4.0423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A