Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C47 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,320,000,000,000   1,459,597,009,284   55.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   40,000,000,000   27,903,719,190   34.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,333.33    
P/E dự kiến   3.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A