Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.95598223854E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E11   1.01092554154E11   44.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0E10   8.1255562292E10   45.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6586.6549    
P/E dự kiến   5.458    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0672%