Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.5E11   4.882236543026667E11   66.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.018E11   1.25812587856E11   92.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.9E10   1.00042491392E11   94.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7053.5714    
P/E dự kiến   8.2228    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A