Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.0677418312E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E11   1.1686394020933333E11   76.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0E10   9.3983577368E10   78.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6586.6549    
P/E dự kiến   5.8679    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0621%