Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.8E11   7.0144152504E11   77.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.44E11   1.5150929296E11   78.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.15E11   1.2183141555866667E11   79.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7651.2901    
PE dự kiến   3.568    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A