Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.93603588524E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E11   7.7985275536E10   17.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0E10   6.221354626E10   17.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6696.4286    
P/E dự kiến   6.4064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0559%