Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   550,000,000,000   488,223,654,302.67   66.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   101,800,000,000   125,812,587,856   92.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   79,000,000,000   100,042,491,392   94.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,053.57    
P/E dự kiến   9.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A