Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C32 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.5462736612E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.88E11   2.40944183912E11   41.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.924434768E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8416.2813    
P/E dự kiến   3.3388    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A