Công ty Cổ phần 22 (C22: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C22 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.9212E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4625E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.7698E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3805.9155    
PE dự kiến   7.0942    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A