Công ty Cổ phần 22 (C22: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C22 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0572E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7735E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4187E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3996.338    
PE dự kiến   7.7571    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A