Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  C21 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.38880458494E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.34165E11   1.4392512228E11   53.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.06967E11   1.0322303164E11   48.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6117.9883    
PE dự kiến   3.9423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A