Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BXH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0268665967E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0897E10   8.689396892E9   39.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.951517514E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1853.1357    
P/E dự kiến   8.9038    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0518%