Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.989436274733334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.12E11   2.5496374775466666E11   90.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.71065E11   2.2220326637333334E11   97.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2715.3175    
PE dự kiến   11.2326    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A