Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.89776419032E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.12E11   2.37749073302E11   56.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.71065E11   1.9101882523E11   55.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2851.0833    
PE dự kiến   11.0484    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A