Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BWE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1218385220826667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.41751935544E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.2065E10   3.083256855933333E11   251.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   613.7667    
PE dự kiến   40.7321    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A