Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BWE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.098384429018E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.26515007836E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.2065E10   2.05676389738E11   111.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   613.7667    
PE dự kiến   32.0969    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A