Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BWE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.197515745549E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.6189692241E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.2065E10   3.2451012053E11   352.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   613.7667    
PE dự kiến   42.6058    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A